معرفی

مشخصات فردی

محمدحسین دادگان

نام - نام خانوادگی : محمدحسین   دادگان

پست الکترونیکی : m_dadgan@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

مدیر گروه و رئیس تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی 7 سال

رئیس انجمن های فوتبال وزارت علوم و وزارت بهداشت 9 سال

رئیس تربیت بدنی وزارت امور خارجه 2 سال

رئیس فدراسیون فوتبال ایران 4 سال

معاون ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی 4 سالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضویت در فدراسیون فوتبال جهانیتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی - معاون ورزش دانشگاه ازاد

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدحسین دادگان
محمدحسین دادگان

محل خدمت :
    دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
مرتبه علمی :
    استادیار
^